Vormindamine Google Drive

Vormistamise abi on rohelisega ja kaldkirjas.

Salvestamine

Salvestamisel tuleb alati failile nimeks panna Klass Perenimi Eesnimi Teema. Teema asemel võib olla õpetaja andnud mingi muu spetsiifilise väljendi või palub panna teema asemel hoopis kuupäeva. Kontrolli alati üle, mis õpetaja failile nimeks palub panna.

Nõuded

Paberi suurus: A4 (Fail - Lehe häälestus...)

Lehe servad: vasak – 3,5 cm; ülalt, paremalt, alt – 2,5 cm (Fail - Lehe häälestus...)

Kirja kuju: paberkandjal esitataval tööl - Times New Roman, arvitiekraanilt lugemiseks - Arial või Verdana (Muutmine ikoonilt) 

Kirja kõrgus: 12 punkti (Muutmine ikoonilt) 

Joondus: rööpjoondus (servast-serva) (Muutmine ikoonilt)

Reavahe: 1,5 (Muutmine ikoonilt)

Lehekülgede nummerdamine: leheküljed nummerdatakse, kuid tiitelleht jääb ilma numbrita. Numeratsioon paigutatakse lehekülje alla paremale. (Sisesta - Leheküljenumber - vali vasakpoolne alumine - määra esilehel st pane linnuke Erinev esilehe päis/jalus)

Lõigud: tekstilõigud eraldatakse ühe tühja reavahega.

Pealkirjad:

  • Pealkirjad joondatakse vasakusse serva.
  • Pealkirjad vormindatakse pealkirjalaadidega (Pealkiri 1/Heading 1, Pealkiri 2/Heading 2 jne).
  • Pealkiri kirjutatakse SUURTÄHTEDEGA (Pealkiri 1), alapealkirjad ainult suure algustähega (Pealkiri 2 ja 3 jne).
  • Pealkirjade järgi punkti ei panda.
  • Kõik pealkirjad algavad uuelt leheküljelt (Pealkiri 1), alapealkirjad aga samalt (Pealkiri 2 ja 3 jne).
  • Kui pealkirjaga samale leheküljele mahub ainult üks rida järgnevat teksti, tuleks alustada uuelt lehelt.
  • Peatüki pealkirja (Pealkiri 1) ja sellele järgneva teksti vahele jäetakse kaks tühja rida. Alapealkirja (Pealkiri 2 ja 3 jne) ja eelneva ning järgneva teksti vahele jäetakse üks tühi rida.

Töö sisulised peatükid (pealkirjad) nummerdatakse.  Sisukord, sissejuhatus, kokkuvõte, allikate loetelu ei nummerdata ehk nende ees ei ole numbereid 1., 2., jne. Joonisel üks on näidis.

Vaata näidet:

 

Joonis 1. Sisukorra näidis (koostas: Signe Lensment)

 

 

Loetelud: korrektselt vormistatud

 

Google Drive koos kommentaaridega:

https://docs.google.com/document/d/1D_a30N_2zFvwjdL0Hrg99n0ou2IwKftj_Fmx46w3ytI/edit?usp=sharing

kasutajas signelensment@gmail.com

Referaadi näidis Google Drive's:

https://drive.google.com/file/d/0B4rA-ll4V21IckdROHZ2M3BReUk/view?usp=sharing

 

Tiitelleht

Lisa tiitelleht.  Tiitellehele üldjuhul referaadi puhul ei kirjutata juhendajat, sest see on õpilase koostatud ja õpetaja osa on väike. Tiitellehele lehekülje numbrit ei panda. Joonisel 2 on tiitellehe näidis. Näidis avaneb suuremalt sellele klikates.

                             

Joonis 2. Tiitellehe näidis. (koostas Signe Lensment)

Leheküljevahetus

Järgmisele leheküljele ei liiguta tühikutega, vaid vajutades klaviatuuril klahvikombinatsiooni CTRL+Enter

Sisukord

Sisukord lisatakse automaatselt. (Sisesta - Sisukord)

Kontrolli, et pealkirjad oleksid õigete laadidega - Pealkiri 1, Pealkiri 2 jne.

Joonisel 3 on näidis pealkirjade laadide kontrollimiseks (õige joonis on neljas ehk Google Drives tehtud).

Joonis 3. Sisukorra näidis koostatud LibreOffici'ga.

Joonisel 4 on näidissisukord genereeritud Google Drive's.

                                                                                                    

Joonis 4. Google Drive's loodud automaatne sisukord.

Tuletan meelde! Sisukord lisatakse Google Drives valides ülamenüüst Sisesta - Sisukord

Viitamine tekstis

Referaadi, uurimistöö jne puhul peab kasutama juba avaldatud materjali. Sellisel puhul peab allikmaterjali refereerima ehk oma sõnadega ümber jutustama/kirjutama või sõna-sõnalist ümberkirjutust ehk tsitaati (seda võib olla väga vähe). 

Loe pikemalt refereeringust https://vormistaminearvutil.webnode.com/referaat/refereering/ ja tsitaadist https://vormistaminearvutil.webnode.com/referaat/tsitaat/

Refereeringu korral tuleb viidata töö autorile. Viiteid lisatakse töö sisusse iga refereeritud lõigu lõppu või lause puhul lause lõppu, et oleks selge, kust info pärineb. Viite järgi on võimalik kindlaks teha algallikas.

Loe pikemalt tekstisisesest viitamisest https://vormistaminearvutil.webnode.com/suuremad-arvutitood/viitamine/viited/

Kasutatud materjalid

Tekstisisesed viited tuleb vormistada töö lõppu kasutatud kirjandusse viitekirjena. 

Vormistamise nõuded https://vormistaminearvutil.webnode.com/suuremad-arvutitood/viitamine/allikatele-viitamine/

Vaata lühikokkuvõtet -Viitamine-

Lisad

Lisadena esitatakse illustreeriv materjal, näiteks suuremahulised tabelid, plaanid, pildid, testide näidised, küsitlused, fotod jne. Kuid tuleks jälgida seda, et töö põhiosa oleks loetav ka lisasid vaatamata.

Lisadele tuleb põhitekstis viidata. Viitamine pannakse sugudesse (lisa 4).

Iga lisa paigutatakse eraldi lehele. Lisad nummerdatakse.

Joonised tektidokumendis

Siia alla kuuluvad kõik illustreeriva materjali liigid - joonised, pildid, fotod, geograafilised kaardid, graafikud, skeemid jne. Igale joonisele tuleb töös viidata. Näide on näha joonis 5. Enne on tekstis viide ja siis tuleb alles tekstis joonis. Joonis tuleb allkirjastada ja viidata autorile. Pilt ja allkiri joondatakse keskele. Allkirja kirja kõrgus on väiksem kui põhitekst (11 pt).

Näide:

Joonis 5. Näide rööpjoondusest (autori koostatud).

Tabelid tekstidokumendis

Tabelid teevad arvandmete esitamise ülevaatlikumaks. Töö teksti tuuakse tabelid, mis on mahult väiksemad, kui üks lehekülg. Suuremahulised tabelid trükitakse lisades.

Tabelile lisatakse pealkiri, mis näitab arvandmete päritolu ja mida tabel kujutab. Tabelile tuleb tekstis viidata. Näiteks: Andmed on toodud tabelis 4.

Tabeli number ja pealkiri pannakse paremale tabeli üles.

Tabel 1.

Pealkiri joondatakse keskele (sisu, objekt, ajavahemik)

         
         
         
         
         
         

 

Tabel 2 on pärit leheküljelt: https://syg.edu.ee/~peil/ut_alused/tabelid.html Tabel avaneb suuremalt joonisele klikates.