Uurimistöö

Uurimistöö koosneb:
 • eesmärkide ja hüpoteeside püstitamine lähtuvalt uurimisprobleemist;
 • uurimismeetodite kirjeldamine;
 • uurimuse lädiviimine;
 • tulemuste esitamine ja analüüs;
 • järelduste tegemine.
Uurimistöö koostamisel ei ole vaja läbi viia põhjapanevat ja keerukat uurimust ning piisab korrektsest uurimusest ja vormistusest. Tuleb avastada iseseisvalt enda jaoks midagi uut. 
 
Uurimistööd:
 • uurimused:
  • kvantitatiivsed:
   • püstitatakse eesmärgid ja hüpoteesid;
   • saadakse arvulised ja mõõdetavad andmed;
   • järeldused tehakse statistilise andmeanalüüsi põhjal;
   • siia kuuluva näiteks loodusteaduslikud uurimused:
  • kvalitatiivsed:
   • püstitatakse eesmärgid ja uurimisküsimused;
   • saadakse sõnalised ja pildilised andmed;
   • järeldused tehakse küsitluste jm põhjal (indukjtiivne analüüs);
   • siia kuuluvast näide folkloori kogumisest ja nalüüsist.
 • ülevaated;
 • arendustöö ehk millegi valmistegemine:
  • arvutiprogramm,
  • elektrooniline seade.
Uurimistöös leitakse mingile probleemile vastus:
 • kogutakse andmed:
  • laboratooriumis - katse;
  • looduses - vaatlus;
  • inimeste hulgas - küsitlus;
  • andmebaasidest;
 • analüüsitakse andmed;
 • tehakse järeldused.
Referatiivne ehk ülevaatlik osa uurimistöö ees annab kirjanduse põhjal ülevaate mingi uurimisprobleemi
 • läbiuurituse seisust;
 • teiste autorite poolt tehtud järeldustest;
 • üldistab senisaavutatu;
 • esitab edasised uurimissuunad.
Teema valikut tuleb põhjenada sissejuhatuses. Teema pealkiri ei ole lause, vaid fraas (puudub öeldis). Pealkiri on vastavuses probleemi ja eesmärgiga ning sisaldab töö keskseid mõisteid.
 
Uurimisprobleem on küsimus, millele püütakse vastust leida. Uurimisprobleem esitatakse kirjeldusena, miks antud uurimust on vaja läbi viia.
 
Eesmärk näitab, kuhu tööga välja tahetakse jõuda ja peab olema vastavuses pealkirjaga. 
 
Kasutatud materjalid: