Referaadi osad

Tiitelleht

Tiitellehe näidis pdf-vorminugus asub SIIN (arvutisse laetav). Tiitlelehe näidis pildifailina vaatamiseks on joonis 1. Klikka pildile, et näha suuremalt.

Tiitlellehele üldjuhul referaadi puhul ei kirjutata juhendajat, sest see on õpilase koostatud ja õpetaja osa on väike. Tiitellehele lehekülje numbrit ei panda.

 Tiitelleht 

Joonis 1. Tiitellehe näidis (koostas: Signe Lensment)

Sisukord

Sisukord koostatakse automaatselt. Sellepärast peavad pealkirjad olema vormistatud stiilide alt. Pealkiri stiilis "Pealkiri 1" või "Heading 1". Alapealkiri stiilis "Pealkiri 2" või "Heading 2" jne Sisukorra näidis pildifailina vaatamiseks on joonis 2. Klikka pildile, et näha suuremalt.

Sisukorda koos leheküljenumbriga SISUKORRA alla ei lisata. Pealkiri kirjutatakse läbivate SUURTÄHTEEGA. Pealkirja "SISUKORD" ette ei panda numbrit. Pealkirja lõpus ei ole punkti. Pealkirja ja sisukorra vahel on kaks tühja rida. Näidiseks on joonisel 2 loodud näidissisukord. Klikka pildile, et näha suuremalt.

  

Joonis 2. Sisukorra näidis (koostas: Signe Lensment)

Sissejuhatus

Pealkiri kirjutatakse läbivate SUURTÄHTEEGA. Pealkirja "SISSEJUHATUS" ette ei panda numbrit. Pealkirja lõpus ei ole punkti. Pealkirja ja teksti vahel on kaks tühja rida. Vaata pealkirja suurtähti jooniselt 2.

Sissejuhatuses põhjendatakse teema valikut (miks see teema meeldib ja miks see osutus valituks), selgitatakse tähtsust (miks seda teemat peab põhjalikumalt tundma) ning eesmärki (mida tahetakse edasi anda) ja millistele küsimustele antakse vastuseid.

Sissejuhatuses tutvustatakse refereeritavat materjali ning kirjeldatakse, missuguseid allikaid on kasutatud.

Soovitatav on kirjeldada referaadi ülesehitust ehk peatükke, anda ülevaade teema olemusest ehk sisust, kirjeldada lisade olemasolu ning kasutatud pildimaterjali.

Sissejuhatust on raske lõplikult valmis kirjutada kohe töö alguses. Tee seda hiljem, kui on valmis peatükid. Esialgu on hea teada teema tähtsust ja eesmärki, et oleks võimalik koostada töö põhiosa.

Kordame üle, et sissejuhatusest saavad lugejad teada, millisel teemal on referaat kirjutatud ja miks seda on tehtud.

Referaadi põhiosa

Põhiosa jaotatakse peatükkideks ja peatükid nummerdatakse. Vajadusel jaotatakse peatükid alapeatükkideks. Peatükkide pealkirjad kirjutatakse läbivate SUURTÄHTEEGA. Alapeatükkide pealkirjas on ainult esimene täht SUUR. Näidiseks on joonis 3. Klikka pildile, et näha suuremalt.

 

Joonis 3. Referaadi põhiosade näidisjaotus teema "Vulkaanid" kohta (koostas: Signe Lensment)

 

Pealkirja ja teksti vahel on kaks tühja rida. Enne ja pärast alapealkirja on üks tühi rida.

Peatükkide pealkirjad on teemakohased (vastama töö sisule) ja lühikesed. Pealkirjaks ei ole küsilause.

Referaadi põhiosa peab vastama sissejuhatuses püstitatud eesmärkidele ning olema loogiliselt omavahel seotud.

Referaadi põhiosa (ilma tiitellehe, sisukorra, sissejuhatuse, kokkuvõtte ja lisadeta) pikkus oleneb kooliastmest:

  • II kooliastmes on 3-5 lehekülge (siin võib kasutada ka lühireferaati st ilma sisukorrata);
  • III kooliastmes on 5-9 lehekülge;
  • IV kooliastmes on 10-... lehekülge.

Kokkuvõte

Pealkiri kirjutatakse läbivate SUURTÄHTEEGA. Pealkirja "KOKKUVÕTE" ette ei panda numbrit. Pealkirja lõpus ei ole punkti. Pealkirja ja teksti vahel on kaks tühja rida. Vaata pealkirja suurtähti jooniselt 2.

Kokkuvõttes võetakse uuritud teema kokku st lühitalt tutvustatakse, mida kirjutati töö põhiosas. Kirjutatakse, mida uut sai koostaja teada. Referaadi tegija oma arvamuse selle teema kohta, kas sissejuhatuses püstitatud eesmärk sai täidetud. Missugune on koostaja seisukoht/hinnang antud teema suhtes.

Kokkuvõttes ei viidata ega tooda sisse uusi fakte, argumente jne.

Kokkuvõte koosta siis, kui töö on täielikult valmis. See peab olema vastavuses sissejuhatusega. Kui lugeda sissejuhatust ja kokkuvõtet, siis peab võhik saama aru töö sisust.

Kasutatud kirjandus

Pealkiri kirjutatakse läbivate SUURTÄHTEEGA. Pealkirja "KASUTATUD KIRJANDUS/MATERJALID" ette ei panda numbrit. Pealkirja lõpus ei ole punkti. Pealkirja ja teksti vahel on kaks tühja rida. Vaata pealkirja suurtähti jooniselt 2.

Kasutatud kirjandus peab olema vormistatud nõutekohaselt. Vaata joonis 4. Allikaloendi ees ei ole numbreid. Vaata erinevate allikate vormistamise juhendit SIIT.

Joonis 4. Kasutatud kirjanduse vormistus referaadi kasutatud materjalides (koostas: Signe Lensment)

Lisad

Pealkiri kirjutatakse läbivate SUURTÄHTEEGA. Pealkirja "LISAD" ette ei panda numbrit. Pealkirja lõpus ei ole punkti. Pealkirja ja teksti vahel on kaks tühja rida. Vaata pealkirja suurtähti jooniselt 2.

Lisad ei ole referaadi puhul kohustuslik peatükk. Siin võib välja tuua suured joonised (fotod, kaarid, diagarmmid jne) ja tabelid.