Google Drive

Salvestamine

Salvestamisel tuleb alati failile nimeks panna Klass_Perenimi_Eesnimi_Teema. Teema asemel võib olla õpetaja andnud mingi muu spetsiifilise väljendi või palub panna teema asemel hoopis kuupäeva. Kontrolli alati üle, mis õpetaja failile nimeks palub panna.

Nõuded

Paberi suurus: A4

Lehe servad: vasak – 3,5 cm; ülalt, paremalt, alt – 2,5 cm

Kirjakuju ehk kirjapilt: paberkandjal esitataval tööl - Times New Roman, arvitiekraanilt lugemiseks - Arial või Verdana;

Kirja kõrgus: 12 punkti

Joondus: rööpjoondus (servast-serva)

Reavahe: 1,5

Lõigud: tekstilõigud eraldatakse ühe tühja reavahega.

Lehekülgede nummerdamine: leheküljed nummerdatakse, kuid tiitelleht jääb ilma numbrita. Numeratsioon paigutatakse lehekülje alla paremale.

Pealkirjad:

  • Pealkirjad joondatakse vasakusse serva.
  • Pealkirjad vormindatakse pealkirjalaadidega (Pealkiri 1/Heading 1, Pealkiri 2/Heading 2 jne).
  • Pealkiri kirjutatakse SUURTÄHTEDEGA, alapealkirjad ainult Suure algustähega.
  • Pealkirjade järgi punkti ei panda, kui on ühelauseline pealkiri. Punkt pannakse siis, kui on mitmetest lausetest koosneb. Viimasele jäjje punkti ei panda.
  • Kõik pealkirjad algavad uuelt leheküljelt, alapealkirjad aga samalt.
  • Kui pealkirjaga samale leheküljele mahub ainult üks rida järgnevat teksti, tuleks alustada uuelt lehelt.
  • Peatüki pealkirja ja sellele järgneva teksti vahele jäetakse kaks tühja rida. Alapealkirja ja eelneva ning järgneva teksti vahele jäetakse üks tühi rida.

Töö sisulised peatükid (pealkirjad) nummerdatakse.  Sisukord, sissejuhatus, kokkuvõte, allikate loetelu ei nummerdata ehk nende ees ei ole numbereid 1., 2., jne. Joonisel üks on näidis.

Vaata näidet:

 

Joonis 1. Sisukorra näidis (koostas: Signe Lensment)

 

 

Loetelud: korrektselt vormistatud

 

Google Drive koos kommentaaridega:

https://docs.google.com/document/d/1D_a30N_2zFvwjdL0Hrg99n0ou2IwKftj_Fmx46w3ytI/edit?usp=sharing

kasutajas signelensment@gmail.com

Referaadi näidis Google Drive's:

https://drive.google.com/file/d/0B4rA-ll4V21IckdROHZ2M3BReUk/view?usp=sharing