Google Drive lisa

See on lisanõuded eelmisele leheküljele Doogle Drive vormistusnõutele https://vormistaminearvutil.webnode.com/kodutoode-vormistamine/google-drive/

Siin tuleb juttu tiitellehest, sisukorrast, tekstisisesest viitamisest, kasutatud allikatest/materjalidest ja lisadest.

Tiitelleht

Lisa tiitelleht.  Tiitellehele üldjuhul referaadi puhul ei kirjutata juhendajat, sest see on õpilase koostatud ja õpetaja osa on väike. Tiitellehele lehekülje numbrit ei panda. Joonisel 1 on tiitellehe näidis. Näidis avaneb suuremalt sellele klikates.

                             

Joonis 1. Tiitellehe näidis.

Referaadi asemele trüki töö liik, kas ülevaade, uuring, õpiprojekt, uurimistöö, loovtöö jne.

Leheküljevahetus

Järgmisele leheküljele ei liiguta tühikutega, vaid vajutades klaviatuuril klahvikombinatsiooni CTRL+Enter

Sisukord

Sisukord lisatakse automaatselt. Kontrolli, et pealkirjad oleksid õigete laadidega - Pealkiri 1, Pealkiri 2 jne.

Joonisel 2 on näidis pealkirjade laadide kontrollimiseks (õige joonis on kolmas).

Joonis 2. Sisukorra näidis koostatud LibreOffici'ga.

Joonisel 3 on näidissisukord genereeritud Google Drive's.

                                                                                                    

Joonis 2. Google Drive's loodud automaatne sisukord.

Sisukord lisatakse Google Drives valides ülamenüüst Sisesta - Sisukord

Viitamine tekstis

Referaadi, uurimistöö jne puhul peab kasutama juba avaldatud materjali. Sellisel puhul peab allikmaterjali refereerima ehk oma sõnadega ümber jutustama/kirjutama või sõna-sõnalist ümberkirjutust ehk tsitaati (seda võib olla väga vähe). 

Loe pikemalt refereeringust https://vormistaminearvutil.webnode.com/referaat/refereering/ ja tsitaadist https://vormistaminearvutil.webnode.com/referaat/tsitaat/

Refereeringu korral tuleb viidata töö autorile. Viiteid lisatakse töö sisusse iga refereeritud lõigu lõppu või lause puhul lause lõppu, et oleks selge, kust info pärineb. Viite järgi on võimalik kindlaks teha algallikas.

Loe pikemalt tekstisisesest viitamisest https://vormistaminearvutil.webnode.com/suuremad-arvutitood/viitamine/viited/

Kasutatud materjalid

Tekstisisesed viited tuleb vormistada töö lõppu kasutatud kirjandusse. 

Vormistamise nõuded https://vormistaminearvutil.webnode.com/suuremad-arvutitood/viitamine/allikatele-viitamine/

Lisad

Lisadena esitatakse illustreeriv materjal, näiteks suuremahulised tabelid, plaanid, pildid, testide näidised, küsitlused, fotod jne. Kuid tuleks jälgida seda, et töö põhiosa oleks loetav ka lisasid vaatamata.

Lisadele tuleb põhitekstis viidata. Viitamine pannakse sugudesse (lisa 4).

Iga lisa paigutatakse eraldi lehele. Lisad nummerdatakse.

Joonised tektidokumendis

Siia alla kuuluvad kõik illustreeriva materjali liigid - joonised, pildid, fotod, geograafilised kaardid, graafikud, skeemid jne. Igale joonisele tuleb töös viidata. Enne on viide ja siis tuleb alles tekstis joonis. Joonis tuleb allkirjastada ja viidata autorile.

Näide:

Joonis 1. Näide rööpjoondusest (autori koostatud).

Tabelid tekstidokumendis

Tabelid teevad arvandmete esitamise ülevaatlikumaks. Töö teksti tuuakse tabelid, mis on mahult väiksemad, kui üks lehekülg. Suuremahulised tabelid trükitakse lisades.

Tabelile lisatakse pealkiri, mis näitab arvandmete päritolu ja mida tabel kujutab. Tabelile tuleb tekstis viidata. Näiteks: Andmed on toodud tabelis 4.

Tabeli number ja pealkiri pannakse paremale tabeli üles.

Tabel 1.

Pealkiri joondatakse keskele (sisu, objekt, ajavahemik)

         
         
         
         
         
         

 

Tabel 2 on pärit leheküljelt: https://syg.edu.ee/~peil/ut_alused/tabelid.html Tabel avaneb suuremalt joonisele klikates.